Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV)

Beste leden,

Graag nodigen wij jullie hiermee van harte uit voor onze Algemene Ledenvergadering d.d. vrijdag 9 november aanstaande om 20.00 uur in ons clubgebouw.

Onderstaand de agenda voor de Algemene Ledenvergadering. Deze agenda en de overige stukken worden per mail aan de leden toegestuurd.

Roy Tempelman
Secretaris R.K.S.V. EMOS
secretaris@emos.nl


AGENDA

Algemene Ledenvergadering van RKSV EMOS

Datum: vrijdag 9 november 2018 
Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: kantine EMOS

1. Opening door de voorzitter

2. Ingekomen stukken

3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 27 november 2017

4. Jaarverslag van de secretaris

5. Financieel verslag 2017/2018 van de penningmeester en verslag kascommissie

6. Verkiezing kascommissie

7. Bestuursverkiezing*

Aftredend en niet herkiesbaar: Gea Pereboom, algemeen lid
Kandidaat: Niels Kosters

Aftredend en niet herkiesbaar Sandra Nienhuis, algemeen lid
Kandidaat: Rob Moekotte

Aftredend en niet herkiesbaar Peter Westerveld, algemeen lid
Kandidaat: x

Aftredend en niet herkiesbaar Roy Tempelman, secretaris
Kandidaat: x

Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Han van der Meer, penningmeester 
Kandidaat: Harold Schoonebeek

Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Wim Jongsma
Kandidaat: x

8. Verkiezing voorzitter

Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Hans Scholten
Kandidaat: Peter Westerveld

9. Huldiging jubilarissen

10. Bespreking bestuursbeleid en beleidsvisie bestuur

11. Begroting seizoen 2018/2019 en vaststellen contributie

12. Stemming voortgang overleg met Achilles E.

13. Rondvraag

14. Sluiting

Deel dit bericht