• Statuten

  Art. 1 NAAM EN ZETEL

  1. De vereniging is genaamd RKSV EMOS en werd opgericht op 16 oktober 1916. Zij heeft haar zetel te Enschede.
  2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
  3. De vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Hengelo.

   

  Art. 2 DUUR
  1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

   

  Art. 3 DOEL
  1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport.
  2. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken d.m.v. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond (KNVB)
  a. deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competities en seriewedstrijden;
  b. wedstrijden te doen houden;
  c. evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;
  d. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.

   

  Art. 4 LEDEN
  1. Leden zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
  2. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende algemene vergadering tot toelating worden besloten.
  3. Alleen diegenen die voor de duur van een lidmaatschap ook lid van de KNVB zijn, kunnen lid zijn van de vereniging. Het lidmaatschap van de KNVB is eveneens verplicht voor diegenen die binnen de vereniging een al of niet betaalde funktie bekleden.
  4. 0p voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot ere-lid benoemen.

   

  Art. 5 VERPLlCHTINGEN
  1. De leden zijn verplicht:
  a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereneniging na te leven;
  b. de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van asn van haar organen alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te leven;
  c. de belangen van de vereniging, de KNVB en van de voetbalsport in het algemeen niet te schaden;
  d. de overige verplichtingen, welke de vereniging of de KNVB in de naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of van de KNVB voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
  2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voor­afgaande toestemming van de algemene vergadering.

   

  Art. 6 STRAFFEN
  1. a.In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
  b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de spelregels, alsmede de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNV8 of waardoor de belangen van de KNVB of van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
  2. Het bestuur is bevoegd om in geval van overtredingen als bedoeld in het eerste lid, de volgende straffen op te leggen:
  a. berisping;
  b. schorsing;
  c. royement.
  4. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van 1 jaar worden opgelegd.
  5. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.
  6. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstig in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeeld dan wel na sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met opgave van de reden(en) in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangstvan deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot royement zal moeten worden genomen met ten minste twee/derde van het aantal aanwezigen.

   

  Art.7 GELDMIDDELEN
  De geldmiddelen van de vereniging bestaan
  a. contributie van de leden;
  b. ontvangsten uit wedstrijden;
  c. andere inkomsten.

   

  Art. 8 CONTRIBUTIE
  1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorien worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
  2. Ere-leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
  3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
  4. De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

   

  Art. 9 KOSTENVERGOEDINGEN
  Het bestuur is bevoegd om aan leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten ven vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

   

  Art. 10 EINDE LlDMAATSCHAP
  1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door de dood van het lid;
  b. door schriftelijke opzegging door het lid bij het sekretariaat;
  c. door opzegging namens de vereniging;
  d. door royement, als bedoeld in art. 6 lid 4.
  2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging namens de vereniging kan gesehieden wanneer een lid heeft afgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zljn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beeindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  4. Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit, waarin de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijn en opzichte uitsluiten.
  5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatsehap eindigen op het vroegst 1mogelijke tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  6. Ingeval een lid door de KNVB is geroyeerd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.

   

  Art. 11 BEGUNSTIGERS
  1. De verenlging kent naast leden ook begunstigers.
  2. Begunstigers zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het besluur vastgestelde bijdrage te storten.
  3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
  4. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beeindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
  5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

   

  Art. 12 BESTUUR
  1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige personen, t.w. een voorzitter, een sekretaris een penningmeester en twee leden, die door de algemene vergadering uit de leden in funktie worden gekozen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
  2. a. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste tien leden, welke kendidaatstellingen 4 maal 24 uur voor de algemene vergadering schriftelijk bij de sekretaris moeten worden ingediend.
  b. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen per besluit van de algemene vergadering.
  3. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het cluborgaan, hetzij middels een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden, verkiezing voorzitter geschiedt schriftelijk door de algemene vergadering.
  4. ledere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
  5. leder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zljn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vakature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
  6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor elk besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
  7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. door het eindigen van het lidmaatschap;
  b. door het bedanken als bestuurslid.

   

  Art. 13 BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
  1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
  3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij voorzitter of een bestuurslid anders wensen.
  4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de sekretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld.

   

  Art. 14 VERTEGENWOORDIGING
  1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
  2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
  3. Het bestuur is bevoegd anderzijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
  4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
  5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tal: het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van f 50.000,- te boven gaande.
  6. onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte verlegenwoordigd:
  a. hetzij door het bestuur;
  b. hetzij door de voorzitter;
  c. hetzij door twee andere bestuursleden.
  7. Het bestuur is verplicht om de vereniging, het bepaalde in de leden 1 t/m 6 vandit artikel, alsmede elke wijziging hiervan te doen inschrijven in het verenigingenregister, dat gehouden wordt bij de in het derde lid van artikel 1 genomen Kamer van Koophandel en Fabrieken.

   

  Art.15 REKENING EN VERANTWOORDING
  1. Het bastuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

  2. Het bestuur brengt -behoudens verlenging door de algemene vergadering -binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
  3. a. De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit drie leden en twee plaatsvervangende leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  b. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn terstond herkiesbaar.
  c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
  4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te lonen en inzage van de boeken en bescheiden del’ vereniging te geven.
  5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen. doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
  6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
  7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid tien jaar lang te bewaren.

   

  Art.16 ALGEMENE VERGADERINGEN
  1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opge­dragen.
  2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
  3. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
  a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering.
  b. Jaarverslag van de secretaris.
  c. Jaarverslag van de penningmeester.
  d. Verslag van de kascommissie.
  e. Vaststelling van de begroting.
  f. Vaststelling van de contributies.
  g. Verkiezing bestuursleden.
  h. Verkiezing leden van de kascommissie.
  i. Verkiezing voorzitter.
  j. Rondvraag.
  4. Al de algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
  5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van ten minste acht dagen.. De bijeenroeping geschiedt in het cluborgaan of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.
  6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van Mn tiende gedeelte del’ stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in hetvorige lid of door het plaatsen van een advertentie in ten minste een plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen blad.

   

  Art. 17 TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
  1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Leden tot zestien jaar brengen in deze vergadering bij iedere stemming telkens 1 stem uit, leden van zestien jaar en ouder telkens 3 stemmen.
  2. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
  3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
  4. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenregister terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
  5. Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
  6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
  7. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen vindt herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig, de meeste en op een na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij die herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
  8. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
  a. blanko zijn;
  b. zijn ondertekend;
  c. onleesbaar zijn;
  d. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  e. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
  f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;
  g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
  9. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend.
  b. Indien echter onmiddelijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid del’ vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiede, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

   

  Art. 18

  1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergaderig daarin zelve.

  2. Van het verhandelde in eike jaarvergadering worden door de secretaris of door een door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt. De notulen worden in het cluborgaan gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvoigende algemenevergadering te worden vastgesteld.

   

  Art. 19 STATUTENWIJZIGING
  1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste acht dagen bedragen.
  2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de veorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien worden de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
  3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebraehte stemmen, in een vergadering waarin tenmmste twee/derde van de leden aanwezig is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig is wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadenng bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel. zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheld van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
  4. Het in de leden 1 tim 3 bepaaide is niet van toepassing indien op de algemene vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statuten­wijziging met algemene stemming wordt aangenomen.
  5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariele akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. ledere bestuurder afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

   

  Art. 20 ONTBINDING EN VEREFFEN1NG
  1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadenng waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig is.
  2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, kan op een volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige aantalleden, met een meerderheld van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.
  3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld, dat ter vergadenng zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor ‘oproeplng tot zoo danige vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen.
  4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
  5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de algemene vergadering aan te wijzen instelling welke zich ten doel stelt de lichamelijke opvoeding van het Nederlandse volk te bevorderen.
  6. De slotrekening behoeft de goedkeunng van de Commissie voor Amateurisme van de KNVB.
  7. Nal de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijkvan kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

   

  Art. 21 HUISHOUDELIJK REGLEMENT
  1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
  2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering.
  3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

   

  Art. 22 SLOTBEPALINGEN
  Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  van wie de sub 1, 2 en 3 genoemden de functies van resp. voorzitter, secretaris en penningmeester zullen bekleden.