• Reglement Club van 50

  RKSV EMOS "Club van 50"

   

  Reglement

   

  Goedgekeurd tijdens jaarvergadering 5 maart 2012

   

   

  DOEL en DUUR.

   

  Artikel 1.

  De "Club van 50" is opgericht met als doel om de RKSV EMOS financieel te ondersteunen. Deze ondersteuning kan bestaan uit investeringen in de eigen accommodatie van, dan wel attributen voor de RKSV EMOS. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt.

  Artikel 2.

  De "Club van 50" is opgericht voor onbepaalde tijd.

  Artikel 3.

  Het boekjaar van de "Club van 50" loopt parallel met het verenigingsjaar van de RKSV EMOS en wel van 1 juli tot en met 30 juni.

   

  DEELNEMER EN DEELNEMERSBIJDRAGE.

   

  Artikel 4.

  Deelnemer kan zijn ieder natuurlijk persoon. Het deelnemerschap is niet toegestaan voor een groep bestaande uit meerdere natuurlijke personen.

  Artikel 5.

  Deelnemer is degene die zich schriftelijk heeft aangemeld bij de secretaris.

  Artikel 6.

  De deelnemersbijdrage bedraagt € 50,-- per boekjaar. De bijdrage dient te worden voldaan na aanschrijven door de penningmeester van de vereniging. Dit aanschrijven zal begin september van het boekjaar geschieden. Betaling binnen 4 weken na dagtekening.

  Artikel 7.

  Opzegging door de deelnemer dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris voor 31 mei voorafgaand aan het boekjaar waarin de opzegging ingaat.

  Artikel 8.

  Indien de deelnemer geen opzegging heeft gedaan zoals omschreven in artikel 7 wordt het deelnemerschap telkenjare stilzwijgend verlengd. COMMISSIE "CLUB VAN 50".

  Artikel 9.

  De commissie "Club van 50" bestaat uit tenminste 3 leden. Drie leden worden gekozen door de jaarvergadering van de "Club van 50". Een vierde lid kan worden aangewezen door het bestuur van de RKSV EMOS.

  Artikel 10.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

   

   

  JAARVERGADERING.

   

  Artikel 11.

  De commissie "Club van 50" roept een vergadering bijeen, zo dikwijls zij dit wenselijk oordeelt, doch minstens één maal per jaar.

   

   

   

   

  FINANCIËN.

   

  Artikel 12.

  Van de opbrengsten van enig jaar dient de jaarlijkse feestavond/jaarvergadering bekostigd te worden. Het bedrag dat hiervoor uitgegeven mag worden, mag niet meer zijn dan 25% van de opbrengst aan deelnemersbijdragen van dat jaar. Het resterende saldo van het desbetreffende jaar wordt gedeeltelijk dan wel in het geheel besteed aan de in artikel 1 genoemde doelen. Niet uitgegeven gelden worden op de rekening bewaard voor besteding op een later tijdstip. Het financiële overzicht wordt tijdens de jaarvergadering van de Club van 50 gepresenteerd.

  Artikel 13.

  De verdeling van de te besteden gelden van enig jaar, zijnde het totaal van de deelnemersbijdragen van dat jaar, verminderd met de kosten voor de feestavond/jaarvergadering en overige kosten, en vermeerdert met het saldo van niet uitgegeven deelnemersbijdragen van voorgaande jaren, wordt bepaald door de deelnemers in de "Club van 50".

  Artikel 14.

  Minimaal zes weken voor de vergadering ontvangen de deelnemers een uitnodiging, waarna zij schriftelijk of via email voorstellen (gemotiveerd en zo goed mogelijk begroot) kunnen doen. Het bestuur van de RKSV EMOS is eveneens gerechtigd voorstellen te doen.

  Artikel 15.

  De commissie "Club van 50" selecteert de voorstellen welke aan de vergadering worden voorgelegd. Deze worden uiterlijk 2 weken voor de vergadering schriftelijk aan alle leden kenbaar gemaakt.

  Artikel 16.

  De vergadering bepaalt bij meerderheid aan welk voorstel(len) de gelden worden besteed.

   

  WIJZIGING REGLEMENT.

   

  Dit regelement kan worden gewijzigd indien de voltallige commissie en tweederde van de op vergadering aanwezige deelnemers hiermee akkoord gaan