• PRIVACYVERKLARING R.K.S.V. EMOS

  Artikel 1: Inleiding

  Dit is de Privacyverklaring van r.k.s.v. EMOS. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we door het lidmaatschap van onze vereniging verkrijgen. EMOS voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

  Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

  Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om te kunnen functioneren als voetbalvereniging door evenementen te organiseren en, het belangrijkste, je in staat te stellen om mee te doen met trainingen en wedstrijden, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van nodig. EMOS verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze faciliteiten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

  Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  · Het factureren van de contributie;

  · Het inschrijven bij de KNVB;

  · Het organiseren van activiteiten buiten het voetbal om;

  · Het verzenden van onze nieuwsbrieven.

  Artikel 3: Delen met anderen

  EMOS verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van het lidmaatschap (bijvoorbeeld de KNVB), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens zullen niet voor commerciële doeleinden gedeeld worden met derden.

  Artikel 4: Jeugdleden jonger dan 16 jaar

  Omdat veel van onze leden jonger zijn dan 16 jaar verzamelen en verwerken we voor dezelfde doeleinden ook gegevens van de ouders of verzorgers van deze jeugdleden. De gegevens behandelen we uiteraard met dezelfde zorgvuldigheid als die van de overige leden.

  Artikel 5: Beveiliging

  De ledenadministratie, en daarmee alle persoonsgegevens, wordt beheerd in de door de onder KNVB-licentie werkende applicaties van Sportlink. Sportlink Club, Voetbal.nl-app en KNVB Wedstrijdzaken-app zijn hiervan de zichtbare vormen. Sportlink club heeft hiervoor een zogenaamde Verwerkersovereenkomst afgesloten met de KNVB en al haar aangesloten verenigingen. Dit is een wettelijke verplichting. In de Voetbal.nl-app kan iedereen persoonlijk het privacy niveau aangeven zodat bepaald wordt wat er wel en niet zichtbaar is voor anderen die ook toegang hebben tot de app.

  Artikel 6: Hoe verzamelen we gegevens

  Wij ontvangen gegevens van onze leden en indien van toepassing hun ouders/verzorgers op de volgende manieren:

  · Het inschrijvingsformulier

  · Het contact formulier op de website

  · Via e-mail

  Artikel 7: Gegevens inzien en aanpassen

  Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt kun je op elk gewenst moment inzien en laten aanpassen door een verzoek in te dienen bij de Ledenadministratie via het mailadres ledenadministratie@emos.nl.

  Artikel 8: Bewaartermijn gegevens en inzage

  Wanneer je je lidmaatschap bij ons beëindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je het lidmaatschap bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de Ledenadministratie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de rechtmatige persoon is gedaan, zullen we een controle van de identiteit uitvoeren.

  Artikel 9: Beeldmateriaal

  Tijdens wedstrijden of andere evenementen kunnen vanuit journalistiek oogpunt foto’s en/of video’s gemaakt worden die vervolgens op de website en/of social media getoond zullen worden. Het betreft hier wedstrijdverslagen of andere verenigingsactiviteiten. Hiervoor zal niet afzonderlijk toestemming gevraagd worden. Indien een foto verwijderd dient te worden kan daarvoor een verzoek ingediend worden via het e-mailadres: webmaster@emos.nl.

  Ook worden er regelmatig elftalfoto’s gemaakt en op de website en/of social media gepubliceerd. Indien een speler of zijn/haar ouders hiervoor geen toestemming verleend kunnen zij er zelf op toezien dat de betreffende speler niet op de desbetreffende foto gaat.

  Artikel 10: Wijzigingen

  Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op de privacyverklaringspagina op de EMOS-website.

  Artikel 11: Vaststelling

  Deze privacyverklaring is ter besluitvorming voorgelegd en vastgesteld door het bestuur van r.k.s.v. EMOS op 22 mei 2018 te Enschede.