• Maandagavond 16 september vond de Algemene Leden Vergadering van RKSV EMOS plaats. Een ALV die gehouden werd aan het begin van het nieuwe seizoen,  2 maanden eerder dan normaal, om zo besluiten, etc. voor het gehele seizoen te kunnen laten gelden.
    Dit is een van de nieuwe zaken welke het bestuur door wil gaan voeren naar aanleiding van diverse sessies onder leiding van Richard Migchielsen van Invest to Grow (namens de KNVB) over een nieuwe manier van besturen. 3x per jaar een ALV waardoor er frequenter overlegd en gecommuniceerd kan worden met de leden.

    Er waren ruim 70 leden aanwezig en op de agenda stonden de gebruikelijke agendapunten als notulen van de vorige ALV en BLV, jaarverslag secretaris, financieel verslag penningmeester, verslag kascommissie en de begroting 2019-2020

    Peter Westerveld werd herkozen als voorzitter van onze vereniging, en diverse jubilarissen met een 25, 40, 50 en zelf een 60 jarig lidmaatschap werden gehuldigd (hierover later meer).

    Belangrijk punt van deze vergadering was de bespreking van het nieuwe bestuursbeleid en visie; hierin werden de nieuwe missie, visie en kernwaarden van onze vereniging gepresenteerd.